Bracke Advocatuur Den Haag

Invordering rijbewijzen

Invordering rijbewijzen

Het hebben en het houden van een rijbewijs is voor u van uiterst belang. Het kan voorkomen dat wegens het rijden onder invloed van alcohol, wegens medische redenen of bijvoorbeeld door het ruim overschrijden van de maximum toegestane snelheid, uw rijbewijs door de politie wordt ingevorderd.

Rijbewijs ongeldig verklaard

Naast een strafrechtelijke vervolging via het Openbaar Ministerie kunnen gemotoriseerde verkeersdeelnemers ook worden aangemeld bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (hierna; CBR). Deze vorderingsprocedure bij het CBR voorziet in de mogelijkheid om het rijbewijs ongeldig te verklaren na gebleken ongeschiktheid, danwel het ontbreken van de rijvaardigheid.

Wegenverkeerswet 1994

In de Wegenverkeerswet 1994 is deze invorderingsprocedure opgenomen. Indien een vermoeden bestaat dat de houder van een rijbewijs niet langer beschikt over de lichamelijke- of geestelijke geschiktheid vereist voor het besturen van een motorrijtuig, kan de politie hiervan schriftelijk melding doen bij het CBR.

EMA-cursus , onderzoek Rijvaardigheid / Rijgeschiktheid

Het CBR kan, namens de minister van Verkeer en Waterstaat, vervolgens besluiten tot:

  • verplichte deelneming aan een driedaagse EMA of Lichte EMA cursus (educatieve maatregelen alcohol ter bevordering van de rijvaardigheid of geschiktheid);
  • onderwerping aan een onderzoek naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid, waarna bij gebleken ongeschiktheid tot ongeldigverklaring van het rijbewijs kan worden besloten;
  • een educatieve maatregel gedrag en verkeer;

Voornoemde procedures betreffen een administratiefrechtelijke maatregel welke geheel los staat van een eventuele strafrechtelijke procedure waarin u door meestal een politierechter kunt worden veroordeeld tot betaling van een geldboete en/of een (on)voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid.

Bezwaar en rechtsbijstand

Bracke-Advocatuur beschikt over gespecialiseerde kennis en ervaring in zowel de strafrechtelijke- als de bestuursrechtelijke procedure op dit terrein. Hierbij kan in het kader van strafrechtelijke procedures worden gedacht aan klaagschriften, rechtsbijstand op de terechtzitting.

In het kader van bestuursrechtelijke procedures kan worden gedacht aan rechtsbijstand bij de hoorzitting, het opstellen van een bezwaarschrift, de mondelinge behandeling bij de bestuursrechter, een verzoek tot voorlopige voorzieningen en het opstellen van een beroepschrift.

Branche-organisatie

Lidmaatschappen

Bracke Advocatuur is lid van de volgende branche-organisaties: