Bracke Advocatuur Den Haag

Privacy statement

Bracke Advocatuur vindt het belangrijk om u in deze privacyverklaring goed en helder te informeren over welke gegevens van u worden verwerkt en hoe en waarom dat  wordt gedaan.
Bracke Advocatuur verwerkt persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de ‘AVG’).

1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Persoonsgegevens zijn alle informatie waarmee een natuurlijke persoon (de betrokkene) kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. De persoonsgegevens die van u kunnen verwerken (d.w.z. van ontvangen en opslaan tot aanpassen, doorsturen en verwijderen), zijn onder meer:

 • basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, titel, geslacht, het bedrijf waar u werkt of uw functie;
 • contactgegevens zoals postadres, (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres;
 • aanvullende persoonsgegevens zoals identiteitsbewijs, geboortedatum, nationaliteit en huwelijkse staat;
 • financiële informatie, zoals uw bankrekeningnummer;
 • technische gegevens, zoals uw IP-adres, het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de pagina’s die u bekijkt;
 • persoonsgegevens die u geeft als u bij Bracke advocatuur solliciteert, zoals opleidings- en loopbaangegevens;
 • alle overige persoonsgegevens die Bracke advocatuur  van of over u krijgt of die Bracke advocatuur zelf kan verkrijgen en die Bracke advocatuur gebruikt voor de hieronder genoemde doelen.

2. Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?

In de meeste gevallen verkrijgt Bracke Advocatuur uw persoonsgegevens van u zelf, bijvoorbeeld als u Bracke Advocatuur een opdracht voor juridische dienstverlening geeft, als u onze website bezoekt, een formulier op onze website invult, bij ons solliciteert, uw visitekaartje aan ons geeft of uit informatie die wij krijgen tijdens (telefoon)gesprekken en e-mailcontact met u.
Daarnaast kan Bracke Advocatuur uw persoonsgegevens ook op andere manieren verkrijgen, bijvoorbeeld van een wederpartij of van derden in het kader van een zaak die wij behandelen, via (openbare) registers (zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel) of uit openbare bronnen en websites.

3. Waarvoor worden persoonsgegevens verwerkt?

In alle relaties die Bracke Advocatuur  aangaat zijn persoonsgegevens nodig om uiteindelijk de best mogelijke dienstverlening en samenwerking te bieden. Bracke advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Juridische dienstverlening
Bracke Advocatuur verwerkt alleen die gegevens die nodig zijn voor de voorbereiding, uitvoering en afronding (inclusief facturatie) van de betreffende opdracht (verlenen van juridisch advies, het voeren van een gerechtelijke procedure of verzorgen van juridische kennisoverdracht).
Nakomen wettelijke verplichtingen en (beroeps)regels
Bracke Advocatuur verwerkt persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en voor advocaten en notarissen geldende regelgeving en beroepsregels, zoals identificatie, controle van gegevens, administratieve vereisten of bewaartermijnen.
Marketing- en business development doeleinden
Om onze klantenkring te onderhouden en uit te breiden kan Bracke Advocatuur u benaderen met voor u relevante informatie, publicaties of uitnodigingen. Dat doet Bracke Advocatuur ook om de relatie met onze eventuele partners, leveranciers en overige relaties te onderhouden.
Gebruik en verbetering van de website
Om de inhoud en het gebruik van onze website te volgen en te verbeteren, verzamelen en analyseren we het surfgedrag van de bezoekers op onze website.
Tevredenheidsonderzoeken
Bracke Advocatuur vindt het belangrijk om te weten wat u van de gegeven dienstverlening vindt. Daarom kan Bracke Advocatuur u na afronding van een opdracht uitnodigen om een evaluatieformulier in te vullen ter beoordeling van haar dienstverlening.

4. Op welke gronden verwerkt het kantoor persoonsgegevens?

Bracke Advocatuur mag uw persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een rechtsgrond bestaat. De bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de AVG:

 • Voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • Vanwege een wettelijke verplichting;
 • Met uw toestemming;
 • Vanwege een gerechtvaardigd belang.

5. Met wie deelt het kantoor persoonsgegevens?

Het kan nodig zijn dat Bracke Advocatuur uw persoonsgegevens deelt met derde partijen. Dat kan in onder meer de onderstaande gevallen:

 • Om onze juridische diensten te kunnen verlenen, bijvoorbeeld bij het voeren van een gerechtelijke procedure of u van juridisch advies te kunnen dienen;
 • Om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, bijvoorbeeld een registratie in het Kadaster of een melding bij een toezichthouder;
 • Externe leveranciers die Bracke Advocatuur inschakelt voor verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring, zoals haar ICT-leveranciers of een vertaalbureau;
 • Derde partijen die betrokken zijn bij de hosting of organisatie van Bracke Advocatuur;

Derden aan wie Bracke Advocatuur uw persoonsgegevens verstrekt zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Als een derde uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker namens Bracke Advocatuur, dan sluit Bracke Advocatuur een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de AVG.
Als een van de externe leveranciers van Bracke Advocatuur persoonsgegevens verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte, dan zal onze schriftelijke overeenkomst met hen passende maatregelen omvatten, meestal standaard contractbepalingen.
Om de inhoud en het gebruik van de website van Bracke Advocatuur te volgen en te verbeteren, verzamelt Bracke Advocatuur  het surfgedrag van haar websitebezoekers. Dat wordt gedaan met  met Google Analytics, maar dan wel op een privacy vriendelijke manier:  uw IP-adres wordt geanonimiseerd en Bracke Advocatuur deelt de gegevens niet met Google.

6. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Bracke Advocatuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor Bracke Advocatuur ze heeft verzameld en vastgelegd. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels dan houdt Bracke Advocatuur  die termijnen aan.

7. Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd?

Bracke Advocatuur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens of als u misbruik ervan vermoedt, neemt u dan contact met ons op via info@bracke-advocatuur.nl.

8. Welke rechten heeft u?

U kunt de persoonsgegevens die Bracke Advocatuur van u verwerkt inzien. U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Ook kunt u onder bepaalde omstandigheden de verwerking beperken, Bracke Advocatuur verzoeken uw gegevens over te dragen of bezwaar maken tegen de verwerking. Bracke Advocatuur zal beoordelen of op grond van de wet aan uw verzoek tegemoet kan worden gekomen. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).
Het is mogelijk dat Bracke Advocatuur niet aan uw verzoek zal kunnen voldoen. Bijvoorbeeld omdat de verwerking van bepaalde persoonsgegevens vereist is om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen en/of beroepseisen te voldoen of vanwege andere uitzonderingen, zoals de rechten en vrijheden van derden of het belang een juridische procedure te kunnen voeren. Mochten Bracke Advocatuur aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zal dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar worden gemaakt.

9. Contact opnemen

Als u meer wilt weten of vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u (schriftelijk) contact met ons opnemen via: info@bracke-advocatuur of  aan Bracke Advocatuur, President Kennedylaan 19, 2517 JK  Den Haag.
Omdat  deze verklaring van tijd tot tijd kan worden aangepast raden wij u aan om deze pagina regelmatig te bekijken zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen. Als Bracke Advocatuur deze privacyverklaring ingrijpend verandert dan zal dit duidelijk aan uw worden bekendgemaakt. Als Bracke Advocatuur uw gegevens voor een andere verwerking wil gebruiken, dan zal u daarover actief worden geïnformeerd.