Bracke Advocatuur Den Haag

Wijzigen voornaam

Voornaam wijzigen

Wie zijn voornaam wil laten wijzigen moet hiertoe altijd een verzoek indienen bij de rechtbank. U heeft voor indiening van een dergelijk verzoek altijd een advocaat nodig. Voor toewijzing van het verzoek tot voornaamswijziging moet aan een drietal eisen zijn voldaan:

  1. er dient een zwaarwegend (persoonlijk) belang bij de naamswijziging te worden aangetoond;
  2. er mogen geen redenen van algemeen belang zijn die zich tegen een naamswijziging verzetten;
  3. de gevraagde naam dient niet ongeoorloofd of ongepast te zijn.

Bij een voornaamswijziging kan het gaan om het verkrijgen van een nieuwe voornaam, maar ook om het toevoegen of schrappen van een of meerdere voornamen. U kunt een verzoek tot voornaamswijziging indienen, als:

  • bij de aangifte van uw geboorte bij de burgerlijke stand een onjuiste of onvolledige naam is opgegeven;
  • uw voornaam niet meer passend is, omdat u een geslachtsverandering heeft ondergaan;
  • u uw voornaam lelijk vindt.

Jurisprudentie leert dat bijvoorbeeld ook sprake is van een zwaarwichtig belang indien:

  • voornamen voortdurend de associatie oproepen verbonden te zijn aan een bepaald geloof en inbreuk maken op het privéleven van de betreffende persoon terwijl diegene afstand heeft genomen van dat geloof;
  • de wens is de bijzondere band tussen de moeder van de minderjarige en haar vader en die van de minderjarige en zijn grootvader te bevestigen (het betrof toevoeging van een derde naam, te weten een naam van de opa van de minderjarige);

terug naar personen- en familierecht

Branche-organisatie

Lidmaatschappen

Bracke Advocatuur is lid van de volgende branche-organisaties: