Bracke Advocatuur Den Haag

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Bracke-Advocatuur.

Artikel 2 Inspanningsverbintenis en oplossingsgerichte benadering

Voor alle diensten van Bracke-Advocatuur geldt dat deze inspanningsverbintenissen betreffen, wat inhoudt dat Bracke-Advocatuur voor deze diensten geen resultaat kan garanderen. Bracke-Advocatuur zal bij het verlenen van rechtsbijstand uitgaan van een constructieve en oplossingsgerichte benadering.

Artikel 3 Opdracht

Alle opdrachten worden, met terzijde stelling van de artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 onder b BW, uitsluitend aanvaard en zoveel mogelijk uitgevoerd door Bracke-Advocatuur. Bracke-Advocatuur is, indien noodzakelijk, vrij een regeling te treffen met betrekking tot vervanging c.q. waarneming voor het optreden in rechte.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Bracke-Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien en voorzover, om welke reden dan ook, geen betaling plaats vindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak.

Elk vorderingsrecht van de opdrachtgever jegens Bracke-Advocatuur verjaart na verloop van 12 maanden na de laatste factuurdatum.

Artikel 5 Inschakelen van derden

Bracke-Advocatuur zal bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, van tevoren overleggen met haar opdrachtgever, en in ieder geval bij de keuze van derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten. Bracke-Advocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever stemt ermee in dat Bracke-Advocatuur aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van derden namens opdrachtgever aanvaardt.

Artikel 6 Voorschot

Bracke-Advocatuur is gerechtigd, zowel voor de aanvang van de werkzaamheden als tijdens de loop van de werkzaamheden, van de opdrachtgever een voorschot te vragen voor de reeds verrichte of nog te verrichten diensten. De hoogte ervan zal door Bracke-Advocatuur in redelijkheid worden vastgesteld. Bracke-Advocatuur zal haar werkzaamheden voor de opdrachtgever eerst aanvangen c.q. voortzetten nadat de opdrachtgever een voorschot zal hebben voldaan of, in voorkomend geval, zekerheid zal hebben gesteld.

Artikel 7 Tarieven en honorarium

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt het honorarium, dat de opdrachtgever aan Bracke-Advocatuur dient te voldoen, berekend op basis van het aantal bestede uren, vermenigvuldigd met de door Bracke-Advocatuur jaarlijks vast te stellen uurtarieven en vermeerderd met de BTW. Kosten die Bracke-Advocatuur namens opdrachtgevers aan derden voldoet, worden gescheiden in rekening gebracht. Een percentage van 5% van het honorarium wordt in rekening gebracht ter dekking van alle algemene kantoorkosten (zoals onder andere; porti, telefoon, fax, kopieer- en emailkosten).

Artikel 8 Bewaren gegevens

Na sluiting daarvan zal het dossier nog vijf jaar in het archief Bracke-Advocatuur bewaard blijven. Indien de opdrachtgever nog stukken uit het dossier wenst te ontvangen, dan kan daartoe binnen die termijn een verzoek worden gedaan. Voor het opvragen van stukken uit het archief kunnen kosten in rekening worden gebracht. Bracke-Advocatuur behoudt zich het recht voor het dossier na de bewaartermijn te vernietigen.

Artikel 9 Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur

Wanneer opdrachtgever ontevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie legt de opdrachtgever zijn bezwaren eerst voor aan Bracke-Advocatuur.  Opdrachtgever dient de klacht voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven.

 Bracke-Advocatuur zal uw klacht zo spoedig mogelijk met u in redelijk overleg bespreken. De opdrachtgever wordt in de gelegenheid gesteld een toelichting te geven op de klacht.  Binnen vier weken na binnenkomst van uw schriftelijk ingediende klacht zal Bracke-Advocatuur de klacht schriftelijk afhandelen. Indien  wordt afgeweken van deze termijn, dan zal daarvan met redenen omkleed mededeling worden gedaan aan de opdrachtgever, onder vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de gegrondheid van de klacht wordt  gegeven.. De klachtenfunctionaris van het eenmanskantoor Bracke-advocatuur is mr. J.T.R.J. Bracke. Deze houdt het klachtendossier bij.

De opdrachtgever is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Indien de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u de klacht voorleggen aan de bevoegde rechter te Den Haag.

Artikel 10 Praktijkuitoefening en zaakwaarneming

Bracke- Advocatuur is een eenmanspraktijk waarbinnen mr. J.T.R.J. Bracke als advocaat de praktijk uitoefent en betrokken is bij de uitvoering van de opdracht. Mr. J.T.R.J. Bracke heeft voorzien in externe waarneming of vervanging bij langere (ongeplande) afwezigheid.

Artikel 11 Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Op de rechtsverhouding tussen Bracke-Advocatuur en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Bracke-Advocatuur voortvloeien kunnen ter beslechting uitsluitend aan de bevoegde rechter te Den Haag worden voorgelegd tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.