Bracke Advocatuur Den Haag

Personenrecht, Familierecht

Personen- en Familierecht

Kern van de praktijk vormt het Personen- en Familierecht.
Advocatenkantoor Bracke-Advocatuur in Den Haag is gespecialiseerd in dit veelomvattende gebied dat onder andere omvat:

(Internationale) echtscheidingen | echtscheidingen voor ondernemers | beëindiging geregistreerd partnerschap | beëindiging samenleving

Een echtscheiding, danwel beëindiging van een geregistreerd partnerschap geschiedt middels een verzoekschrift aan de rechtbank. Het verzoekschrift kunt u samen met uw partner of alleen (eenzijdig verzoek) indienen. De advocaat dient het verzoekschrift in bij de rechtbank. Vraagt u samen de scheiding aan? Dan is 1 advocaat genoeg.

Bij een eenzijdig verzoek of als u het niet met elkaar eens bent, moet u ieder een eigen advocaat kiezen.

Scheidende echtgenoten hebben vaak botsende belangen. Er dienen bij een echtscheiding goede afspraken te komen ten aanzien van de kinderen (ouderschapsplan), alimentatie, verdeling van het gemeenschappelijk vermogen/ afwikkeling van huwelijkse voorwaarden en pensioenrechten.

Omgangsregelingen

Kinderen en ouders, maar ook eventueel anderen, hebben recht op omgang met elkaar. Het kantoor kan u bijstaan in advisering, wijziging of vaststelling van de omgangsregeling tussen de niet verzorgende ouder en het minderjarige kind.

Gezag over minderjarigen kinderen en gezagsgeschillen

Handhaving van het gezamenlijk ouderlijk gezag wordt in het belang van het kind geacht. Het gezamenlijk gezag kan alleen worden afgewezen indien er een onaanvaardbaar risico is dat kinderen klem of verloren raken tussen beide ouders. Het kantoor kan u rechtsbijstand verlenen bij wijziging van het ouderlijk gezag naar eenhoofdig of gezamenlijk ouderlijk gezag.

Artikel 1:253a BW

Dit wetsartikel biedt een ouder of verzorger die het gezag over een kind uitoefent, de mogelijkheid om een geschil met de andere gezaghebbende ouder of verzorger over dat kind voor te leggen aan de Rechtbank. Dit dient te geschieden middels een verzoekschrift aan de rechtbank. Hiervoor heeft u een advocaat nodig.

Het kan hierbij onder meer gaan om:

  • een gezagsgeschil (bijvoorbeeld toestemming om met het kind op vakantie te gaan of toestemming voor een verhuizing met het kind);
  • een geschil over de verdeling van de zorgtaken over het kind (bijvoorbeeld ook betreffende de verdeling van de vakantiedagen)
  • een geschil over de wijze waarop de ouders elkaar informeren en consulteren over hun kind (een ouder die geen informatie over zijn of haar kind krijgt van de andere ouder, kan de rechtbank vragen om de andere ouder een informatie verplichting op te leggen).

Alimentatie berekenen

Alimentatie is een door u te betalen ofwel te ontvangen bijdrage in de kosten van levensonderhoud ten behoeve van kinderen en/of partner. Deze wettelijke onderhoudsplicht bestaat voor:

  • (ex-) echtgenoten en ( ex-) geregistreerde partners;
  • kinderen

In het kader van het bepalen van kinderalimentatie en/of partneralimentatie kan voor u worden berekend welk bedrag u voor uw ex-partner of kind moet betalen. Of kan voor u als alimentatiegerechtigde worden berekend wat de hoogte is van het bedrag aan kinderalimentatie of partneralimentatie waar u recht op heeft. Tevens kunt u vragen om een “second opinion” aangaande berekende alimentaties.

Er heeft per 1 januari 2015 een hervorming van kindregelingen plaatsgevonden.
De belangrijkste (fiscale) wijzigingen, c.q. nieuwe regelingen zijn geweest:

  • het fiscale voordeel kinderalimentatie (persoonsgebonden aftrek) is vervallen;
  • de alleenstaande-ouderkortingen zijn afgeschaft en -deels- vervangen door de alleenstaande-ouderkop in het kindgebondenbudget (KGB);

Het is heel goed mogelijk dat eerder vastgestelde alimentatieverplichtingen wegens gewijzigde omstandigheden aanpassing behoeven.

Boedelverdeling

Verdeling van de gemeenschappelijke boedel bij echtscheiding, danwel verdeling van gemeenschappelijke boedelbestanddelen bij geregistreerd partnerschap of beëindiging van een samenleving(overeenkomst).

Naamswijzigingen
Wanneer kan ik mijn voornaam (laten) wijzigen?

Wie zijn voornaam wil laten wijzigen moet hiertoe altijd een verzoek indienen bij de rechtbank. U heeft voor indiening van een dergelijk verzoek altijd een advocaat nodig.
Lees meer

Wanneer kan ik mijn achternaam (laten) wijzigen?

Om uw achternaam te mogen wijzigen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen naamswijziging voor meerderjarigen en ...
Lees meer

Ouderschapsplan

In het kader van de “Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding”, heeft de wetgever verplicht gesteld dat ouders met kinderen bij echtscheiding, beëindiging geregistreerd partnerschap of, in geval van een aantekening in het gezagsregister is geplaatst, bij een beëindiging van hun samenleving, een ouderschapsplan dienen op te stellen. In dit ouderschapsplan dienen afspraken te worden opgenomen over de verzorging en opvoeding van de kinderen na de echtscheiding. Bracke-advocatuur kan u coachen en hulp bieden bij het opstellen van een ouderschapsplan.

Afwikkeling huwelijkse voorwaarden, afwikkeling samenlevingscontracten

Indien men een huwelijk aangaat dan trouwt men van rechtswege onder algehele gemeenschap van goederen. Indien men hiervan af wil wijken dan kan bij de notaris voor of tijdens het huwelijk een akte van huwelijkse voorwaarden worden opgemaakt.

Vaak staat er in de huwelijkse voorwaarden een periodiek verrekenbeding en/of een finaal verrekenbeding opgenomen. Bij echtscheiding leidt de afwikkeling van een dergelijk verrekenbeding niet zelden tot discussie.

Bij een periodiek verrekenbeding dient jaarlijks tussen echtelieden het overgespaarde inkomen (het inkomen dat onverteerd is gebleven) te worden verdeeld. Echter zelden wordt tussen echtelieden jaarlijks verrekend. Bij het einde van een huwelijk dient alsnog tussen partijen te worden verdeeld, hetgeen vaak voor complicaties kan zorgen.

Pensioenverevening

Bij echtscheiding na 1 mei 1995 geldt de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding. Deze wet bepaalt dat in geval van echtscheiding het door ieder der partijen gedurende het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen bij helfte dient te worden verdeeld. Partijen kunnen hieromtrent andere afspraken maken. Echtgenoten kunnen de toepassing van deze wet uitsluiten. Deze uitsluiting kan alleen maar uitdrukkelijk worden overeengekomen bij huwelijkse voorwaarden of bij echtscheidingsconvenant. In sommige gevallen is voornoemde wet niet van toepassing in welk geval het pensioen wordt verdeeld conform het zogenaamde arrest “Boon -Van Loon”.

OTS (onder toezichtstelling) en Uithuisplaatsing

Indien wordt bevonden dat een minderjarig kind zodanig opgroeit, dat zijn zedelijke of geestelijke belangen of zijn gezondheid ernstig wordt bedreigd, kan de kinderrechter hem onder toezicht stellen (OTS) of besluiten tot Uithuisplaatsing.

Een dergelijke beschermingsmaatregel kan onder meer worden verzocht door een ouder, de Raad voor de Kinderbescherming of het openbaar ministerie. Het is vaak moeilijk om verweer te voeren tegen dergelijke instanties. Bracke-advocatuur heeft ruime ervaring met deze procedures.

Overige gebieden

Vaderschapsacties / ontkenning vaderschap, mentorschap, onder bewindstelling etc.

Branche-organisatie

Lidmaatschappen

Bracke Advocatuur is lid van de volgende branche-organisaties: